Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

Specjalności

Obsługa turystyki zagranicznej
Studenci tej specjalności w trakcie zajęć dydaktycznych zapoznani zostaną z działalnością międzynarodowych organizacji turystycznych i przepływem informacji w międzynarodowym ruchu turystycznym. Omawiane są zagadnienia rozwijającej się dynamicznie turystyki kongresowej i problemów z tym związanych.
W trakcie ćwiczeń zapoznają się między innymi z zasadami marketingu w międzynarodowym obrocie turystycznym i praktycznymi zagadnieniami informacji oraz pilotażu i rezydentury.
Kompetencje absolwenta: Dzięki znajomości specyfiki potrzeb i wzorców zachowań ludzi w różnych kulturach, posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na funkcjonowanie w różnych rolach zawodowych w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych działających na globalnym rynku. Nabyte kompetencje pozwalają na obsługę imprez kongresowych, promowanie produktów turystycznych na ponadnarodowych rynkach oraz działania w zakresie przepływu informacji w międzynarodowym ruchu turystycznym. Znajomość instrumentów wykonywania zadań pilota i rezydenta pozwoli na organizowanie atrakcyjnych form rozrywki odpowiadających indywidualnym potrzebom klientów.

Rekreacja ruchowa
Studenci tej specjalności w trakcie zajęć dydaktycznych zapoznani zostaną z podstawami anatomii człowieka i biomechaniki, treningu zdrowotnego oraz zasadami masażu klasycznego i punktowego. Zagadnienia te są wprowadzeniem do realizacji ćwiczeń z zakresu rekreacji ruchowej.
W trakcie ćwiczeń studenci zdobywają umiejętności w wybranych formach rekreacji ruchowej tj. Nordic Walking, fitness i animacji czasu wolnego. Uzyskują dzięki temu kompetencje przewidziane dla animatorów aktywności rekreacyjnej.
Kompetencje absolwenta: Posiada podstawy wiedzy w zakresie zasad metodyki sportów rekreacyjnych oraz głównych dyscyplin turystyki aktywnej, a także zasad treningu zdrowotnego i jego ograniczeń. Dzięki ćwiczeniom w gabinetach odnowy biologicznej poznaje zasady masażu (różnego rodzaju). Wybrana w trakcie studiów specjalizacja pozwala uzyskać kompetencje w poznanych formach rekreacji ruchowej. 

Organizacja turystyki i rekreacji
Studenci tej specjalności w trakcie zajęć dydaktycznych zapoznani zostaną z instrumentami kształtowania polityki turystycznej w kraju oraz rozwoju gospodarki turystycznej i trendami przemian turystyki. Poznają środki administracyjno – organizacyjne o polityce turystycznej. Omawiane są zagadnienia badań rynku i kreowanie produktów turystycznych i rekreacyjnych. W trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się z zasadami konstruowania podstawowych narzędzi i procedur polityki kadrowej w przedsiębiorstwach.
Kompetencje absolwenta: Posiada umiejętność tworzenia i promowania produktów turystycznych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej w obszarze turystyki i rekreacji, kierowania oraz zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi. Posiada również kompetencje organizacyjne i kierownicze, potrafi organizować pracę biura, dobierać i szkolić personel dla potrzeb działalności turystycznej i rekreacyjnej, nawiązywać kontakty biznesowe, obsługiwać klientów oraz sprawnie posługiwać się nowoczesnymi narzędziami multimedialnymi, marketingowymi i informatycznymi.

Turystyka regionalna
Studenci tej specjalności w trakcie zajęć dydaktycznych zapoznani zostaną z rynkami turystycznymi oraz zdobędą wiedzę na temat wybranych regionów, produktów regionalnych i zasad zagospodarowania turystycznego. Omawiane są zagadnienia dialogu międzykulturowego i skutecznej komunikacji. 
W trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się z konstrukcją materiałów promocyjnych i zasadami tworzenia produktów regionalnych, a także określania walorów przyrodniczych oraz kulturowych wybranych regionów.
Kompetencje absolwenta: Posiada umiejętności dostrzegania unikatowych walorów regionu i ich promocji oraz zasad zagospodarowania turystycznego, a także tworzenia i promowania regionalnych produktów turystycznych, tworzenia sieci informacyjnej, konstrukcji materiałów promocyjnych i informacyjnych, organizacji kampanii reklamowych, zarządzania jednostkami turystycznymi. Może również prowadzić własną działalności gospodarczą.

Agroturystyka
Studenci tej specjalności w trakcie zajęć dydaktycznych zdobędą wiedzę dotyczącą rynku agroturystyki w Polsce i Unii Europejskiej oraz geografii atrakcji turystycznych w Polsce. Poznają infrastrukturę agroturystyczną i zasady jej tworzenia, a także problemy zarządzania gospodarstwem agroturystycznym.
W trakcie ćwiczeń studenci doskonalą umiejętności kreatywnego myślenia i analizy specyfiki kulturowej regionów. Zapoznają się z organizacją ruchu turystycznego na wsi uczestnicząc w wyjazdach do wybranych gospodarstw agroturystycznych czy też uczestnicząc w lokalnych imprezach folklorystycznych.
Kwalifikacje absolwenta: Posiada umiejętność działań marketingowych pozwalających na analizę specyfiki kulturowej i przyrodniczej regionu, kreowanie i promowanie nowych produktów turystycznych. Potrafi twórczo rozwiązywać problemy, podejmować decyzje oraz poszukiwać funduszy wspierających lokalną przedsiębiorczość.