Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

BIURO KARIER

Akademickie Biuro Karier Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu zaprasza wszystkich studentów i absolwentów Uczelni do bezpłatnego korzystania z poradnictwa indywidualnego i grupowego a także szkoleń w zakresie:
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny),
 • pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • prowadzenie rozmów z doradcą zawodowym z Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia w Radomiu, niezbędnych do określania predyspozycji zawodowych oraz przygotowania się do kontaktów z przyszłym pracodawcą,
 • szkolenia przygotowujące do aktywnych działań na rynku pracy oraz utworzenie własnej działalności gospodarczej prowadzone przez WUP Filia w Radomiu,
 • udostępnianie informacji o rynku pracy lokalnym, wojewódzkim, krajowym i  europejskim,
 • udostępnienie specjalistycznej literatury ( książki, wzory CV, listów motywacyjnych, przewodniki, poradniki, katalogi, foldery informacyjne, dotyczące praktyk i staży  studenckich,
 • informacji o możliwościach dalszego kształcenia, o studiach podyplomowych, szkoleniach i kursach.
Głównym celem naszego biura jest pomoc studentom, przyszłym i aktualnym absolwentom. Uczelni w planowaniu kariery zawodowej, wejściu i funkcjonowaniu na rynek pracy.
 
Współpracujemy z Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu.
 
Biuro swoje usługi świadczy bezpłatnie, a finansowane jest ze środków Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu.
 
Zapraszamy również maturzystów szkół średnich.
 


Akademickie Biuro Karier PWSOŚ w Radomiu
ul. Marii Fołtyn 6C, 26-600 Radom
pok. nr 206  (I piętro)
tel. 048 383 11 50  w. 29
e-mail: biurokarier@pwsos.pl
Zapraszamy: poniedziałek, środa, sobota w godz. 8.00 – 15.00


PARTNERZY AKADEMICKIEGO BIURA KARIER ORAZ PRZYDATNE LINKI


                                         


Curriculum vitae

Dobrze skonstruowany życiorys powinien odpowiedzieć na kilka ważnych pytań:
 • jakie jest Twoje wykształcenie i czy jest ono zgodne z pożądanym przez pracodawcę,
 • czy podnosisz kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach, warsztatach,
 • jaki przebieg ma Twoja kariera zawodowa, jakie pełniłeś funkcje,
 • jak długo pracowałeś w poszczególnych firmach,
 • jak często zmieniałeś miejsca pracy, czy występuje ciągłość zatrudnienia.
Rodzaje życiorysów
 • Chronologiczny - Kładzie nacisk na doświadczenia zawodowe. Historia zawodowa przedstawiona jest w odwróconym porządku chronologicznym:  od ostatniego miejsca zatrudnienia do pierwszego. Układ ten jest szczególnie korzystny w przypadku ubiegania się o pracę zbieżną z doświadczeniem zdobytym w ostatnich latach pracy, eksponuje sukcesy i doświadczenia.
 • Funkcjonalny - Doświadczenia zawodowe charakteryzuje względny brak chronologii, uwypukla umiejętności i osiągnięcia przydatne na docelowym stanowisku pracy, kładzie nacisk na rodzaj i zakres kwalifikacji, a nie na tempo i sprawność ich zdobywania. Polecamy osobom, które zajmowały kilka podobnych stanowisk, wykonywały wolny zawód lub miały przerwy w zatrudnieniu.
 • Mieszany - Życiorys funkcjonalny wzbogacony o krótką, chronologicznie ujętą informację na temat kariery zawodowej. Umiejętności i osiągnięcia pozostają na pierwszym miejscu. W informacji na temat doświadczenia zawodowego podaje się gdzie, kiedy i na jakim stanowisku je zdobyto.
 • Europejski - Proponowany jako obowiązujący w krajach UE. Wzór dokumentu jest dostępny na stronie internetowej  http: //www.cedefop.eu.int/transparency/CV

Niezbędne elementy CV:
 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Zdjęcie
 • Telefon
 • e-mail
Wykształcenie
Informację na temat wykształcenia podajemy w odwrotnej kolejności chronologicznej. Należy podać: datę rozpoczęcia i zakończenia nauki, pełną nazwę szkoły i /lub uczelni/, wydział, kierunek, specjalizację, otrzymany tytuł zawodowy.

Doświadczenia zawodowe
Kolejno zajmowane stanowiska i kolejne miejsca pracy podajemy w odwrotnym porządku chronologicznym. Podajemy: datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę firmy, zajmowane stanowisko i zakres obowiązków (w punktach).

Kursy, szkolenia, certyfikaty
Należy wymienić te kursy i szkolenia, które są istotne z punktu widzenia pracodawcy i wymagań stanowiska, na które składamy ofertę. Podajemy: datę, czas trwania kursu, jego organizatora i temat. Wymieniamy również zdobyte certyfikaty. W wypadku certyfikatów, których skróty nie są powszechnie znana, wpisujemy ich pełną nazwę.

Znajomość języków obcych
Podajemy stopień opanowania języka (w mowie i piśmie). Warto wspomnieć o nauce języka za granicą. Jeśli posiadamy certyfikaty potwierdzające znajomość języka (np. FCE, CAE itd..), to wymieniamy je.

Dodatkowe umiejętności
Komputer -  informacje dot. systemów i programów komputerowych, które znamy wraz ze stopniem ich znajomości. Wpisujemy także dane na temat odbytych kursów komputerowych.
Prawo jazdy -  informacje dot. faktu posiadania prawa jazdy, jego kategorii i roku wydania.
Inne informacje - dot. obsługi urządzeń biurowych, specjalistycznych maszyn, kasy fiskalnej itp.

Zainteresowania
Wypełnienie tego bloku nie jest obowiązkowe. Stanowi jednak okazję do zaprezentowania siebie, wyróżnienia się spośród wielu innych kandydatów.

Referencje
Jeśli posiadamy referencje z poprzedniego miejsca pracy można o nich wspomnieć w dokumentach aplikacyjnych i zaznaczyć, że są dostępne na życzenie.

 • Dane osobiste
 • Data urodzenia
 • Stan cywilny
Składane dokumenty aplikacyjne powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133, poz. 883)

Własnoręczny podpis

Cechy dobrego CV:
 • przejrzystość  - czytelne, proste, uporządkowane, spójne, precyzyjne, zwięzłe,
 • atrakcyjność   -   ciekawe, obrazowe, przyciągające uwagę,
 • zwięzłość        -   1 – 2 strony, jasno określony cel zawodowy.  
Do dokumentów nie trzeba dołączać zdjęcia, chyba, że pracodawca wyraźnie sobie tego życzy.

Najczęstsze błędy:

 • brak informacji o zakresie obowiązków na poszczególnych stanowiskach;
 • brak  dat określających początek i koniec okresu zatrudnienia, zatajenie informacji o  ustaniu zatrudnienia;
 • w przypadku podawania kierunku studiów, brak informacji o czasie ich trwania i uzyskanym tytule lub ewentualnie o przerwaniu nauki;
 • brak informacji o stopniu znajomości języków obcych w mowie i piśmie;
 • "koloryzowanie" informacji, np. dotyczących posiadanych kwalifikacji;
 • stosowanie wyrażeń żargonowych, błędy ortograficzne, literowe, stylistyczne;
 • pisanie o swoich dokonaniach w trzeciej osobie;
 • wysyłanie odpowiedzi na ogłoszenie po czasie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu ukazania się oferty;
 • dołączanie do CV kopii certyfikatów i dyplomów, przesyłanie kserokopii życiorysu zamiast oryginału.
 

List motywacyjny

List motywacyjny jest próbą przekonania potencjalnego pracodawcy, że jesteś idealną osobą do pracy w jego firmie na proponowanym stanowisku. Może zostać napisany w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie lub wysłany z własnej inicjatywy do firmy, w której chciałbyś podjąć pracę. Ma sprawić, że zainteresujesz pracodawcę, który zaprosi cię na rozmowę kwalifikacyjną.

List motywacyjny powinien zawierać:
 • twoje imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu w lewym górnym rogu,
 • miejscowość i datę w prawym górnym rogu,
 • imię i nazwisko adresata, jego tytuł zawodowy (stanowisko), pełną nazwę oraz adres firmy,
 • ważne, aby list miał konkretnego adresata, a nie był kierowany anonimowo na instytucję,
 • informację o tym czego list dotyczy, np. oferty pracy na konkretne stanowisko,
 • treść listu,
 • zwrot grzecznościowy oraz odręczny podpis.
Właściwa treść listu powinna składać się z następujących elementów:
 • wyrażenie zainteresowania pracą w danej firmie, jeżeli jest ona znana, z tradycjami, warto do tego nawiązać podkreślając satysfakcję z możliwości złożenia oferty w firmie,
 • krótki opis posiadanego wykształcenia, jeśli jest to wykształcenie kierunkowe łatwo wyjaśnić związek między nim, a chęcią objęcia określonego stanowiska, w innym przypadku  należy dobrać przekonujące argumenty lub skupić się na umiejętnościach doświadczeniach zawodowych,
 • krótki opis umiejętności i doświadczeń zawodowych; należy eksponować  wiążące się  ze specyfiką stanowiska, o które się ubiegasz, dobrze jest poprzeć powyższe informacje faktami, odniesionymi sukcesami,
 • motywy ubiegania się o pracę w określonej firmie, należy znaleźć przyczyny  pozytywne, np. poznanie nowych metod pracy, poszerzenie zakresu odpowiedzialności.
 • W zakończeniu listu motywacyjnego należy zaakcentować chęć osobistego przedstawienia swojej kandydatury, rozmowy o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniach.

List motywacyjny powinien mieć odpowiednią formę i treść:

Forma:
 • jedna strona białego papieru formatu A4,
 • pisany na komputerze lub odręcznie,
 • koniecznie własnoręcznie napisany,
 • czytelny, przejrzysty, staranny.  
Treść:
 • bezpośredni, raczej zachęcający do rozmowy,
 • stanowczy, nie przyjmujący proszącego tonu,
 • rzeczowy i grzeczny,
 • profesjonalny – dotyczący tylko kwestii zawodowych,
 • atrakcyjny – zainteresuj czytelnika,
 • zwięzły – nie powtarzaj życiorysu,
 • tworzący pozytywny obraz twojej osoby.
Najczęściej spotykane błędy:
 • korzystanie z gotowych formułek i wysyłanie takiego samego listu do wszystkich potencjalnych pracodawców,
 • nadmierna długość listu, powtarzanie w nim informacji zawartych w życiorysie,
 • nawiązania do życiorysu mogą dotyczyć tylko spraw najistotniejszych dla zatrudnienia na oferowanym stanowisku,
 • błędy stylistyczne i ortograficzne; list jest też sprawdzianem sposobu wyrażania myśli przez kandydatów do pracy. Użyte sformułowania powinny być dowodem posiadania umiejętności pisemnej komunikacji,
 • niewłaściwy ton listu, nadmierna pewność siebie lub uległość.  
Uwaga!
Nie ma jednego uniwersalnego listu motywacyjnego. Jest to zawsze niepowtarzalny dokument, który powinien być odpowiedzią na konkretną ofertę.


Rozmowa kwalifikacyjna

To czy spodobasz się pracodawcy, czy nawiążesz z nim kontakt, czy będzie on chciał z Tobą współpracować zależy w dużej części od ciebie i twojego przygotowania!

Pamiętaj, by przed rozmową:
 • zebrać rzetelne informacje o pracodawcy,
 • sprawdzić sposób dojazdu na miejsce spotkania,
 • przygotować pytania, które chcesz zadać pracodawcy,
 • przygotować krótką wypowiedź na wypadek gdybyś usłyszał pytanie „Proszę powiedzieć coś o sobie”,
 • zabrać ze sobą niezbędne dokumenty,
 • ubrać się stosownie do miejsca, w które się udajesz.
Pamiętaj, by w czasie rozmowy:
 • dbać o dobry kontakt z rozmówcą,
 • przedstawić swoją kandydaturę  najpełniej  jak to jest możliwe,
 • rzeczowo odpowiadać na pytania pracodawcy,
 • nie mówić źle o swoim byłym pracodawcy,
 • zadać wcześniej przygotowane pytania,
 • ustalić sposób i termin w jakim otrzymasz informację o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.   
Pamiętaj, by po zakończeniu rozmowy:
 • znaleźć czas na przeanalizowanie jej przebiegu,
 • podzielić się wrażeniami z kimś bliskim, kto chętnie Cię wysłucha,
 • zastanowić się nad tym czego się nauczyłeś i wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Nawet jeśli w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej nie zostałeś zatrudniony, zyskałeś wiedzę i kolejne doświadczenia. Czas poświęcony na rozmowę kwalifikacyjną nigdy nie jest czasem straconym!
 

Publikacje, przewodniki i katalogi 
 
W biurze karier Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska można skorzystać na miejscu z naszej biblioteczki. Dysponujemy wzorami CV, listów motywacyjnych, publikacjami związanymi z rynkiem pracy, psychologią pracy i organizacją, rozwojem osobistym.

Oferujemy przykładowe książki:
 • Psychologia pracy i organizacji (Nik Chmiel),
 • Przyspieszony kurs rozwoju osobistego (Brian Clegg),
 • Jak napisać CV (Paul McGee),
 • Pisanie CV w praktyce (Martin Yate),
 • Jak napisać CV i zdobyć pracę (tytuł oryginału : Steps to Success: Get That Job: Cvs),
 • Rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic (Lynn Williams),
 • Jak zdobyć pierwszą pracę (Penny Hitchin),
 • ABC inteligencji emocjonalnej w praktyce (Grażyna Tallar),
 • Twoja rola w zespole (R. Meredith Belbin),
 • Mowa ciała (Gordon R. Wainwright),
 • Bądź pewny siebie (John Caunt),
 • Jak wykorzystać internet w poszukiwaniu pracy? (Anna Owczarz).

Ponadto posiadamy także foldery informacyjne z Wojewódzkiego Urzędu Pracy - dotyczące dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna), jak zdobyć pracę, jak założyć własną działalność gospodarczą.
 
Zapraszamy serdecznie do korzystania z naszej biblioteczki.