Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

OCHRONA ŚRODOWISKA

profil praktyczny

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska otrzymują tytuł zawodowy inżyniera ochrony środowiska. Posiadają oni podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w powiązaniu z kwalifikacjami inżynierskimi. Zakres tych nauk jest ukierunkowany na zagadnienia oddziaływania człowieka na środowisko, co może odbywać się poprzez instrumenty, obiekty, czy rozwiązania techniczne, w zakresie degradacji i rekultywacji środowiska naturalnego (ziemia, powietrze i woda). Na bazie podstaw chemicznych, biologicznych, matematyczno-fizycznych, informatycznych i podstaw sztuki inżynierskiej kształtuje się wiedzę przyszłych absolwentów skupioną wokół problemów geologii i gleboznawstwa, hydrologii, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, meteorologii i klimatologii, toksykologii, oraz oceny, kontroli i kształtowania środowiska. Wiedzę przyszłych absolwentów skupia się też wokół problemów konstrukcji i inżynierskich technologii związanych z zagrożeniami dla środowiska i jego ochroną. W zależności od wybranej specjalności studenci pogłębiają wiedzę chemiczno-technologiczną, analityczną, biologiczno-ekologiczną, prawną i ekonomiczną. 

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE: 
 • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin naukowych i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku ochrony środowiska, 
 • zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich, 
 • ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, 
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej, 
 • rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze, 
 • wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, 
 • ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz o jego zagrożeniach, 
 • potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody, 
 • potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski, 
 • potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia, 
 • wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł, 
 • posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych – dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich, 
 • rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność, 
 • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, 
 • ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje, 
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. 
PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA:

Nabyte podczas studiów umiejętności umożliwiają absolwentom podjęcie pracy w administracji państwowej, samorządach, spółkach komunalnych, przemyśle, rolnictwie, turystyce i rekreacji, jednostkach badawczych, instytucjach zajmujących się zarządzaniem środowiskowym, a także w szkolnictwie (po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego). Znaczna część studentów i absolwentów jest pracownikami Pionu Higieny Pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy, a także laboratoriów podległych pod Służbę Zdrowia. Ponadto wielu absolwentów z powodzeniem prowadzi własną działalność gospodarczą.