Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

Atuty

Program kształcenia na Wydziale Ochrony Środowiska wiąże się z kształceniem kolejnych pokoleń inżynierów i magistrów o rozległych horyzontach, świadomych swych przekonań oraz rozumiejących i respektujących światopogląd innych. To wszechstronne kształcenie ma wnosić istotny wkład w integralny system rozwoju intelektualnego regionu, a także całego społeczeństwa polskiego i społeczeństw innych krajów. Wiedza i wychowanie zdobywane w Uczelni mają służyć naszemu krajowi i integracji europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Oznacza to:
  • szerzenie i przekazywanie wiedzy dla jak największego kręgu młodego pokolenia, z użyciem współczesnych środków przekazu informacji i przy zachowaniu wysokich standardów nauczania;
  • zapewnienie młodzieży możliwości wyboru szerokiego zakresu kształcenia w zależności od zdolności i oczekiwań, poprzez nauczanie na studiach wszystkich stopni o szerokim wachlarzu specjalności;
  • dążenie do poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych, ekonomiczno-humanistycznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
  • tworzenie warunków do harmonijnego funkcjonowania społeczności akademickiej oraz szerzenie idei ochrony środowiska, 
  • prowadzenie badań naukowych stanowiących niezbędny element kształcenia oraz stymulujących rozwój gospodarczy i cywilizacyjny, realizowanych z poszanowaniem wolności wyrażania myśli, prawdy naukowej i obiektywnej oceny wyników; 
  • tworzenie wizerunku Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska, jako uczelni europejskiej, prowadzącej współpracę z innymi środowiskami akademickimi w kraju i za granicą.