Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

Specjalności


- technologie w ochronie środowiska

- zarządzanie środowiskowe w gminie

- zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie

- zarządzanie środowiskowe w sytuacjach kryzysowych

 

W ramach tej specjalności przygotowywani są specjaliści od kształtowania i realizacji polityki w ochronie środowiska na szczeblu zakładowym, gminnym (samorządowym) i krajowym, w tym w sytuacjach kryzysowych. Absolwenci znajdują zatrudnienie głównie w jednostkach administracyjnych gmin i powiatów, jak również jednostkach organizacyjnych zajmujących się ochroną środowiska w zakładach produkcyjnych oraz dużych obiektach usługowych.

Kwalifikacje absolwenta studiów II-go stopnia na kierunku ochrona środowiska w specjalności zarządzanie środowiskowe wzbogacona jest o wiedzę z zakresu sprawnego i efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa (zakładu, gminy, powiatu). Absolwent tej specjalności jest przygotowany do zarządzania zasobami ludzkimi. Zna zasady i formy organizacji zespołów ludzkich, sposoby kierowania nimi. Zna metody zarządzania przedsiębiorstwem, zagadnienia planowania działalności gospodarczej i finansowej. Posiada wiedzę podstaw prawnych z dziedziny ochrony środowiska i działalności podmiotów gospodarczych. Potrafi przewidzieć skutki prawne podejmowanych decyzji oraz zna zagadnienia z zakresu ochrony środowiska: gospodarowanie zasobami środowiska, zarządzanie systemami gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie, w gminie, w powiecie.

Wszystkie omówione powyżej umiejętności predysponują absolwentów do pracy na stanowiskach związanych z kierowaniem podmiotami gospodarczymi i tworzeniem parametrów sterujących ich działalnością na szczeblu mikro- i makroekonomicznym, w tym w sytuacjach kryzysowych.

Specjalność zarządzanie środowiskowe w sytuacjach kryzysowych pozwala na przygotowanie specjalistów, którzy potrafią podejmować przeciwdziałania zagrożeniom spowodowanym przez siły przyrody, rozwój cywilizacyjny, sytuacje awaryjne lub akty terrorystyczne oraz ewentualny konflikt zbrojny. System zarządzania środowiskowego w sytuacjach nadzwyczajnych musi zapewnić efektywną koordynację działań ratowniczych zmierzających do likwidacji skutków zagrożeń życia i zdrowia ludności oraz środowiska naturalnego.

Specjalność jest oferowana absolwentom studiów inżynierskich o kierunku ochrona środowiska, gdyż głównym celem nauczania tej specjalności jest przede wszystkim poszerzenie fundamentalnej wiedzy podstawowej i kierunkowej niezbędnej dla magistrów inżynierów ochrony środowiska. Na specjalność tą mogą też być przyjmowani absolwenci innych uczelni, jeżeli kierunek lub specjalność ich wykształcenia inżynierskiego (studia I-go stopnia) jest pokrewny z kierunkiem ochrona środowiska.

Kwalifikacje absolwenta danej specjalności wzbogacone są wiedzę i umiejętnościami z zakresu rozwiązywania problemów technicznych towarzyszących ciągowi działań i procesów, począwszy od zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, poprzez ograniczanie ich powstawania, aż do ich usuwania, zagospodarowania lub unieszkodliwienia. Absolwent potrafi zidentyfikować elementy środowiska najbardziej narażone na degradację przez energetykę, przemysł, rolnictwo, motoryzację oraz przez gospodarkę komunalną. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji samorządowej i państwowej, ale przede wszystkim w zakładach utylizacji odpadów, kompostowniach, spalarniach odpadów, na składowiskach odpadów, w oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody, wodociągach, firmach zajmujących się budownictwem wodnym, wentylacją i klimatyzacją, odnawialnymi źródłami energii oraz w gazownictwie i Państwowej Straży Pożarnej.

Przygotowanie do pracy polega też na umiejętności kierowania zespołami ludzkimi. Wielu studentów i absolwentów studiów II-go stopnia tej specjalności pełni w wymieniowych miejscach pracy funkcje kierownicze.