Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

OCHRONA ŚRODOWISKA

profil praktyczny

Studia drugiego stopnia na kierunku ochrona środowiska są studiami o profilu ogólnoakademickim i przygotowują specjalistów od programowania, organizowania i prowadzenia zarówno kontroli, jak i działalności użytecznej w zakresie ochrony i kształtowania środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, a także do prowadzenia prac badawczych i naukowych związanych z tą problematyką. Absolwent tego kierunku otrzymuje tytuł magistra inżyniera. Studenci otrzymują rozszerzoną wiedzę objętą przedmiotami ogólnymi, podstawowymi, kierunkowymi i specjalnościowymi. Realizowane przedmioty ogólne to języki obce, etyka i ekopolityka, natomiast podstawowe to matematyka, fizyka, informatyka, biologia, genetyka, chemia i biochemia. Z zakresu przedmiotów kierunkowych realizowane są przedmioty: ekologia, mikrobiologia, geologia i geomorfologia, gleboznawstwo, hydrologia i gospodarowanie wodą, meteorologia i klimatologia, toksykologia, technologie stosowane w ochronie środowiska, monitorowanie środowiska, zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, ocena oddziaływania na środowisko oraz planowanie przestrzenne. W ramach przedmiotów obligatoryjnych lub obieralnych (fakultatywnych), studenci mają możliwość rozszerzenia wiedzy w zakresie prawnej i ekonomicznej problematyki ochrony środowiska, a na specjalnościach technicznych także w zakresie projektowania procesów i urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska. Realizowany program nauczania ma na celu wyrobienie u studenta, a potem absolwenta, umiejętności współdziałania ze specjalistami z różnych dziedzin gospodarki, nauki i techniki, ze specjalistami będącymi absolwentami szkół wyższych różnego rodzaju. 

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE: 
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej; 
 • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin naukowych i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku ochrona środowiska, 
 • ma podstawową wiedzę w zakresie utrzymania obiektów i systemów typowych dla ochrony środowiska, 
 • rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze, 
 • ma pogłębioną wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku ochrona środowiska, umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie, 
 • ma pogłębioną wiedzę z tematów biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, podstaw techniki i kształtowania środowiska, 
 • wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, 
 • ma rozszerzoną wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz o jego zagrożeniach, 
 • zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, 
 • potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi, 
 • potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadania inżynierskiego oraz dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi, 
 • ma umiejętność korzystania i doświadczenie w korzystaniu z norm i standardów w zakresie ochrony środowiska, 
 • stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym, 
 • samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu ochrony środowiska, 
 • posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, 
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, 
 • potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, 
 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej role: lidera, doradcy, konsultanta itp.
PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA:

Przyjęty do realizacji profil kształcenia umożliwia absolwentom wykonywanie prac koncepcyjno-projektowych, realizacyjnych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych w administracji państwowej, samorządach wszystkich szczebli, spółkach komunalnych, przemyśle, rolnictwie, turystyce i rekreacji, jednostkach badawczych, uczelniach, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym, a także pracę w szkolnictwie (po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego). Absolwenci PWSOŚ są merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy nie tylko w kraju, ale i na całym obszarze Unii Europejskiej.