Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

PRAKTYKI ZAWODOWE


PROCEDURA ORGANIZACJI I ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W PRYWATNEJ WYŻSZEJ SZKOLE OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMIU

Procedura dotyczy praktyk zawodowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Odpowiedzialni

q  Opiekunowie praktyk na poszczególnych stopniach studiów

q  Koordynatorzy dyscyplin

Opis procedury

 1. Czas trwania praktyki zawodowej wynosi 6 miesięcy na studiach pierwszego stopnia = 720 godzin (24 punktów ECTS) oraz 3 miesiące na studiach drugiego stopnia = 360 godzin (12 punktów ECTS).
 2. Prorektor ds. kształcenia powołuje opiekunów praktyk dla poszczególnych specjalności na kierunku kształcenia.
 3. Opiekunowie praktyk sporządzają Programy praktyk zawodowych obowiązujące studentów określonych specjalności. Programy podlegają zatwierdzeniu przez Prorektora ds. kształcenia.
 4. Praktyki zawodowe mogą odbywać się wyłącznie w zakładach pracy o profilu działalności zgodnym z kierunkiem i specjalnością studiów studenta – praktykanta, który umożliwi uzyskanie przez studenta – praktykanta efektów uczenia się przewidzianych w programie studiów dla praktyk zawodowych. Student-praktykant może odbywać praktyki w zakładach pracy, które znajdują się w pobliżu miejsca jego zamieszkania. Opiekun praktyk każdorazowo, przed rozpoczęciem odbywania praktyk, indywidualnie akceptuje wskazany przez studenta zakład pracy.
 5. Studentom mającym trudności ze znalezieniem zakładu pracy w celu odbycia praktyk zawodowych pomocy udziela opiekun praktyk wskazując odpowiedni zakład i kierując do niego praktykanta.
 6. Prorektor ds. kształcenia zawiera w imieniu Uczelni umowę o odbyciu praktyk z kierownikiem zaakceptowanego zakładu pracy. W umowie tej zakład pracy potwierdza możliwość uzyskania przez studenta zaplanowanych efektów uczenia się.
 7. Fakt przyjęcia studenta w celu odbycia praktyki potwierdza zawarta umowa oraz adnotacja w Dzienniku praktyk.
 8. Praktykant zobowiązany jest prowadzić Dziennik praktyk, w którym odnotowywane są każdego dnia wykonywane przez niego czynności. Poświadczenie wykonywanych czynności przez zakładowego opiekuna praktyk odbywa się ostatniego dnia każdego tygodnia praktyk.
 9. Całość odbytych praktyk potwierdza kierownik zakładu pracy.
 10. Student-praktykant może realizować praktyki od semestru III do ostatniego na studiach pierwszego stopnia i od semestru II do ostatniego na studiach drugiego stopnia, w dowolnie wybranym przez siebie czasie, z tymże poszczególne etapy realizacji praktyk nie mogą być krótsze niż 5 następujących po sobie dni roboczych.
 11. Opiekun praktyk, w przypadkach uzasadniających brak realizacji praktyki przez studenta lub brak możliwości uzyskania przez studenta zakładanych efektów uczenia się, ma obowiązek dokonywania kontroli praktyk. Fakt kontroli jest odnotowany w Dzienniku praktyk. Kontrola może być wykonana również telefonicznie lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.
 12. Po zakończeniu praktyki student przedkłada opiekunowi praktyk wypełniony Dziennik praktyk z potwierdzeniem przez kierownika zakładu pracy ich zrealizowania oraz z opinią zawierającą ocenę pracy studenta-praktykanta.
 13. Warunkiem zaliczenia (na ocenę) praktyki jest prawidłowo i wyczerpująco wypełniony Dziennik praktyk oraz pozytywny wynik przeprowadzonej przez opiekuna praktyk rozmowy z praktykantem, podczas której student musi wykazać się osiągnięciem efektów uczenia się (umiejętności i kompetencji) zgodnych z efektami założonymi w karcie modułu kształcenia Praktyki. Od stopnia, w jakim efekty te zostały osiągnięte zależy uzyskana ocena. 

Dokumenty związane z procedurą

q  Umowa o realizacji praktyki zawodowej

q  Program praktyk zawodowych dla poszczególnych specjalności na kierunku kształcenia

Załączniki

q  Dziennik praktyk
Zarządzenie nr 12/2020 Rektora PWSOŚ z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedury organizacji i zaliczania praktyk zawodowych na studiach