Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

Wydział Zamiejscowy Ochrony Środowiska w Miechowie

Wydział posiada pozytywną akredytację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja DKN.ZNU.6022.12.2013.AB.1 z dnia 01.03.2013 r.) 

Na Wydziale Zamiejscowym w Miechowie prowadzone są 3,5-letnie studia I stopnia na  kierunku ochrona środowiska. Absolwenci posiadają podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk technicznych. Studia kończą się nadaniem absolwentowi tytułu inżyniera ochrony środowiska w wybranej specjalności Dyplomy te są uznawane na równi z dyplomami uczelni państwowych i uprawniają do kontynuacji studiów na poziomie magisterskim w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu i innych uczelniach w całym kraju.

Dla wszystkich specjalności pierwsze trzy semestry są wspólne. Plany i programy semestrów IV-VII są zróżnicowane, w zależności od wybranej specjalności. Szczegółowe programy studiów i treści nauczania przedmiotów są zawarte w obszernych dokumentach zatwierdzonych przez Senat i Ministerstwo.

Specjalności: 
  • NOWOŚĆ Jakość i bezpieczeństwo środowiska
  • Ekologia i ekonomia w transporcie drogowym
  • Inżynieria i przedsiębiorczość w ochronie środowiska
  • Gospodarka odpadami
  • Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód
  • Ochrona ekosystemów leśnych

Laboratorium toksyczności i głośności siników spalinowych w Wydziale Zamiejscowym
w Miechowie Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu

Laboratorium toksyczności i głośności silników spalinowych znajduje się w oddzielnym zamykanym pomieszczeniu w warsztatach Zespołu Szkół Mechanicznych Miechowie ul. Prusa 2. Podstawowym obiektem jest silnik spalinowy o zapłonie iskrowym połączony wałem kardana z hamulcem wodnym, tworząc jednostkę badawczą-laboratoryjną-hamownię silnikową. Na stanowisku tym można przeprowadzać pomiary podstawowych charakterystyk silnika-prędkościową, obciążeniową, uniwersalną, regulacyjną z uwzględnieniem składników toksycznych spalin- tlenek węgla, tlenki azotu,węglowodory oraz dwutlenek węgla i tlen. Stanowisko posiada nowoczesny układ katalizatora trójfunkcyjnego z sondą lambda do regulacji mieszanki paliwowo-powietrznej doprowadzanej do silnika celem zmniejszenia emitowanych przez silnik składników toksycznych. Obecnie kompletowana jest aparatura pomiarowa do wyznaczania toksycznych składników spalin. Mamy bliskie kontakty z Centrum Ekologicznym w Szwajcarii-HTI-Bienne Labolatory for IC Engine and Eschaus Gas Control-dyrektorem jest prof. Czerwiński i w najbliższym czasie wyjedziemy do Szwajcarii po odbiór obiecanej aparatury pomiarowej do wyznaczania składników toksycznych spalin silników spalinowych. Aparatura ta pochodzi z wymiany w ramach modernizacji Centrum w Szwajcarii.

Dokonujemy pomiarów hałasu pracującego silnika spalinowego na hamowni silnikowej wg obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej-Normy Euro IV i Europ oraz pomiar hałasu zewnętrznego pojazdów samochodowych na obwodnicy Miechowa przy użyciu posiadanej aparatury do pomiaru głośności zgodnie z obowiązującymi normami.

W laboratorium znajdują się ponadto dwaj stanowiska modelowe do badań obciążeń cieplnych i mechanicznych tłoków silników spalinowych tym tłoki ekologiczne wg projektu WSW Andora w Andrychowie wykonane przez Zakłady Federal Mogul Gorzyce k/Sandomierza.