Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

Atuty

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy to kierunek uruchomiony na Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Pracy PWSOŚ w Radomiu w roku akademickim 2010/2011. Program studiów jest dostosowany do wymagań jakie stawia współczesna gospodarka w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
  • Najczęściej na innych uczelniach specjalność BHP wprowadzana jest na innych kierunkach studiów niż kierunek BHP, co oznacza że na realizację przedmiotów związanych z problematyką bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia przeznacza się mniejszą liczbę godzin niż na Uczelniach gdzie wprowadzony jest kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy (jak np. w PWSOŚ),
  • Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności stawiane absolwentom kierunku bezpieczeństwa i higieny pracy są spójne z wymaganiami stawianymi pracownikom służby BHP wynikającymi z Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 02 listopada 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109 poz. 704)
  • Efekty kształcenia są spójne z opisem kwalifikacji absolwenta kierunku studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku – Dz.U. nr 180, poz. 1407)
  • Kierunek studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy przyporządkowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku do obszaru nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych. Zatem absolwenci kierunku BHP otrzymują tytuł zawodowy inżyniera, co ułatwia uzyskanie pracy.
  • Na kierunku Ochrona środowiska, na studiach II stopnia, istnieją specjalności związane z problematyką ochrony środowiska i bhp, co pozwala uzyskać tytuł magistra i rozszerzyć możliwość zatrudniania (często poszukiwani są pracownicy, którzy posiadają kompetencje w zakresie BHP, ochrony środowiska i zagadnień p. poż.).