Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

profil praktyczny

Kierunek studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy przyporządkowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych do obszaru nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych. Kwalifikacja kierunku studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy do obszaru nauk technicznych wynika z opisu kwalifikacji absolwenta kierunku studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku – Dz.U. nr 180, poz. 1407).

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Kompetencje w zakresie wiedzy i umiejętności wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 02 listopada 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109 poz. 704) oraz opisu kwalifikacji absolwenta kierunku studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku – Dz.U. nr 180, poz. 1407). Zatem absolwent będzie umiał interpretować rolę i miejsce człowieka w działaniach dotyczących BHP wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami: 
 • praktycznym wykorzystywaniem wiedzy i umiejętności z psychologii, organizacji, zarządzania i marketingu; 
 • oceną i przebiegiem produkcyjnych procesów pracy; 
 • organizowaniem i prowadzeniem działań ratowniczych; 
 • przeprowadzaniem kontroli przestrzegania przepisów BHP; 
 • formułowaniem wniosków w zakresie poprawy warunków pracy; 
 • ocenianiem rozwiązań techniczno-organizacyjnych pod względem spełniania wymagań BHP i ergonomii; 
 • badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; 
 • podejmowaniem działań profilaktycznych zapobiegających i ograniczających wypadki, awarie i choroby zawodowe;
 • absolwent będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk technicznych;
 • absolwent będzie również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia np. na kierunku Ochrona środowiska w zakresie proponowanych specjalności związanych także z problematyką BHP;

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent będzie przygotowany do podejmowania pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy: 
 • w służbach BHP małych, średnich i dużych przedsiębiorstw; 
 • w firmach świadczących usługi z zakresu BHP; 
 • w organach nadzoru nad warunkami pracy; 
 • w instytucjach badawczych prowadzących projektowanie oraz wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka; 
 • w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej wg standardów uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela lub studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego;
 • po uzyskaniu uprawnień specjalisty BHP pracownik będzie mógł otworzyć działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem usług w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;
Rozszerzenie kompetencji kierunkowych następuje w wyniku ukończenia odpowiedniej specjalności.