Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

TURYSTYKA I REKREACJA

profil praktyczny

Kierunek turystyka i rekreacja na studiach I stopnia prowadzony jest przez Wydział Turystyki i Rekreacji w systemie 6-ciu semestralnych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Absolwenci otrzymują tytuł licencjata z ukończoną specjalnością. Dyplomy dają uprawnienia do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim.
Uczelnia zapewnia studentom ukończenie kursu do uzyskania uprawnień pilota wycieczek krajowych i zagranicznych oraz innych kursów m.in. rezydentów biur podróży, odnowy biologicznej i masażu, animatora czasu wolnego.
Zajęcia z zakresu rekreacji ruchowej i usprawnienia fizycznego odbywają się na basenie oraz w uczelnianym ośrodku odnowy biologicznej „Gorgonia”.
Studenci uczestniczą w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Pradze, Berlinie, Budapeszcie), w spływach kajakowych, ćwiczeniach terenowych w Tatrzańskim Parku Narodowym i Tatrach Słowackich (zakwaterowanie w Zakopanem w Ośrodku Szkoleniowo – Turystycznym Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska). Odbywają się również praktyki zawodowe m.in. w biurach podróży i hotelach.
W ramach programu Erazmus istnieje możliwość odbycia praktyk zagranicznych m.in. w Hiszpanii, Francji, Grecji i Anglii.

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
W trakcie studiów student otrzyma interdyscyplinarną wiedzę przyrodniczą, społeczną, ekonomiczną i prawną. Posiadane umiejętności organizacyjne, praktyczne oraz kompetencje personalne umożliwiają absolwentom pracę w szeroko rozumianej sferze turystyki i rekreacji. Potrafią przygotować ofertę turystyczną i rekreacyjną dla różnych odbiorców. Duży nacisk kładziony jest na kompetencje językowe. Posiadają również formalne kompetencje zawodowe pozwalające absolwentom na zdobycie uprawnień wysoko cenionych na rynku pracy tj. komunikacji interpersonalnej, znajomości psychologii, socjologii oraz pedagogiki czasu wolnego i odpoczynku, a także wykorzystania nowoczesnych środków przetwarzania i przekazu informacji.
Zajęcia terenowe uczą pracy w zespole i personalnych kompetencji, pozwalają na zdobycie umiejętności w zakresie twórczego myślenia i rozwiązywania konfliktów.
Zgodnie z misją naszej Uczelni absolwenci prezentują postawy przyjazne ludziom i przyrodzie, wykazują się troską o jakość życia ludzi i takie rozszerzenie możliwości zaspakajania ich potrzeb, które zachowuje jak najlepszy stan środowiska naturalnego.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do:
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej
  • pracy oraz pełnienia funkcji kierowniczych w biurach turystycznych, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych
  • prowadzenia gospodarstw agroturystycznych
  • pracy w wydziałach turystyki administracji rządowej i samorządowej
  • tworzenia i promowania produktów regionalnych turystycznych (także na rynkach ponadnarodowych)
  • obsługi imprez kongresowych.
Innymi obszarami aktywności zawodowej absolwentów mogą być organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia w których mogą zajmować stanowiska kierownicze i wykonawcze związane z turystyka, rekreacja i organizacja czasu wolnego.
Kompetencje zdobyte na specjalnościach realizowanych na kierunku turystyka i rekreacja pozwalają również na podjecie pracy za granicą w branży hotelarskiej.