Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

Specjalności


Zarządzanie zasobami ludzkimi z aspektami bezpieczeństwa
Specjalność dedykowana przede wszystkim do grupy zawodowej policjantów, strażaków, wojska, służby więziennej, straży granicznej.

BHP w przemyśle i usługach
Specjalność przygotowuje do pracy w szczególności w służbach BHP.
Absolwent specjalności BHP w przemyśle i usługach, poza kwalifikacjami wynikającymi z kształcenia kierunkowego, będzie posiadał pogłębioną wiedzę i umiejętności z BHP. W wyniku realizacji przedmiotów specjalnościowych będzie przygotowany do wypełniania obowiązków wynikających z rozporządzenia dotyczącego służb BHP, i dotyczących m. in.:
 • przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP;
 • umiejętności identyfikacji zagrożeń zawodowych na stanowiskach pracy oraz precyzowania wniosków zmierzających do usuwania tych zagrożeń;
 • sporządzania okresowych analiz stanu BHP, zawierających propozycje przedsięwzięć: technicznych, organizacyjnych i ludzkich mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 • udziału w ocenie dokumentacji rozwiązań modernizacyjnych i inwestycyjnych pod względem wymagań BHP,
 • udziału w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.
 • przedstawiania pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 • opiniowania instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu i realizacji wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, jak i zachorowań na choroby zawodowe.
 • doradztwa w stosowaniu przepisów pracy oraz zasad BHP.
 • udziału w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 • doradztwa w organizacji pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 • współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami przy: organizowaniu szkoleń z BHP, zapewnianiu adaptacji zawodowej nowych pracowników i nabywaniu przez nich umiejętności określania potrzeb szkoleniowych, przygotowaniu materiałów szkoleniowych i prowadzeniu szkoleń.
 • współdziałania z lekarzami sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
 • współdziałania ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
 • podejmowaniu przez nie działań dotyczących przestrzegania przepisów oraz zasad BHP,
 • podejmowaniu przez pracodawcę przedsięwzięć dotyczących poprawy warunków pracy.
 • inicjowania i rozwijania na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki BHP oraz ergonomii.

Ochrona środowiska pracy
Specjalność ukierunkowana przede wszystkim na słuchaczy zainteresowanych pracą w organach nadzoru nad warunkami pracy.
Absolwent specjalności ochrona środowiska pracy, poza kwalifikacjami wynikającymi z kształcenia kierunkowego, będzie posiadał pogłębioną wiedzę i umiejętności z ochrony środowiska pracy. W wyniku realizacji przedmiotów specjalnościowych będzie lepiej przygotowany do wypełniania obowiązków w zakresie m. in.:
 • nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad BHP;
 • kontroli przestrzegania przepisów BHP przy projektowaniu budowie, przebudowie i modernizacji zakładów pracy oraz wyposażenia zakładów w maszyny i inne urządzenia techniczne;
 • aspektów prawnych związanych z zatrudnieniem;
 • uczestnictwa w przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych lub przebudowanych obiektów budowlanych albo ich części;
 • kontroli wyrobów wprowadzanych do obrotu pod względem spełniania przez nie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • podejmowania działań polegających na zapobieganiu i eliminowaniu zagrożeń w środowisku pracy;
 • nadzoru i kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • przygotowania do podejmowania działań w zakresie badań oraz analizowania czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy;
 • wykonywania zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad warunkami: higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej,  higieniczno-sanitarnymi;
 • wykonywania zadań w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, w szczególności:
  • ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
  • uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
  • uczestniczenia w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych,
  • inicjowania przedsięwzięć w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;
 • bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:
  • higieny środowiska,
  • utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej itd.;
 • warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
 • inicjowania, organizowania, prowadzenia, koordynacji i nadzoru działań oświatowo-zdrowotnych w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, w szczególności udzielania porad i informacji dotyczących zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.

BHP w logistyce
Specjalność ukierunkowana na bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia w transporcie i dystrybucji.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Specjalność ukierunkowana na osoby zainteresowane wdrażaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach.