Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

KREDYTY

Informacja o kredytach studenckich

W roku akademickim 2009/2010 została utrzymana wysokość miesięcznej raty kredytu na poziomie 600 zł. Od 2006 r. istnieje możliwość otrzymywania miesięcznej raty kredytu w wysokości 400 zł., ale tylko w przypadku studentów, którzy po raz pierwszy ubiegają sie o kredyt.

Co to są kredyty studenckie?

Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa. Wprowadzenie kredytów, przy wykorzystaniu kapitałów, będących w dyspozycji banków, pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów.

Kto może ubiegać się o kredyt studencki?

0 kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i system studiów, pod warunkiem, ze rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Na jaki okres udzielane są kredyty?

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów, w tym studiów doktoranckich. Kredyt jest wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez okres 4 lat. Kredyt wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku akademickim, zaś miesięczna transza kredytu wynosi 600 zł.

Kiedy rozpoczyna się spłata kredytu?

Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów i trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego spłacanego przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej NBP. Na wniosek kredytobiorcy bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20 % miesięcznego dochodu kredytobiorcy.

Które banki udzielają kredytów studenckich?

Banki, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał urnowy określające zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, to:

 1. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
 2. Bank PEKAO S.A.,
 3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 4. Bank Zachodni WBK S.A.,
 5. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.,
 6. Kredyt Bank S.A.,
 7. PKO Bank Polski S.A.
Gdzie i do kiedy należy składać wniosek?

Wnioski o kredyt składa się w jednym z banków kredytujących. Termin składania wniosku o kredyt w roku akademickim 2009/2010 upływa 15 listopada 2009 r.

Czy każdy student, który złożył wniosek, otrzyma kredyt?

Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytów mają studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Corocznie Minister Edukacji i Nauki ustala maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o kredyt studencki. Próg dochodu uprawniający do otrzymania kredytu będzie możliwy do oszacowania dopiero na początku grudnia 2009 r., po złożeniu przez studentów wniosków o kredyt.

Wspomniany próg będzie kalkulowany na podstawie:

 • przekazanych przez banki danych na temat liczby złożonych wniosków kredytowych i wysokości dochodu studentów ubiegających się o kredyt,
 • liczby kredytów kontynuowanych i nowych, możliwych do udzielenia przy określone wysokości środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich i aktualnych w końcu roku wysokości bankowych stop procentowych.
W roku akademickim 2008/2009 dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania kredytu powinien nie przekraczać 2200 zł.

Co zrobić gdy bank wymaga wysokiego poręczenia?

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, student może ubiegać się o poręczenie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Poręczeń Kredytowych. Obecnie poręczenie BGK wynosi 70% kredytu (kapitału), a w przypadku sierot - 100%. Poręczenie BGK można uzyskać w jednym z banków kredytujących.

Wprowadzone w 2001 roku zmiany w przepisach, dają możliwość Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielania poręczeń spłat kredytów studenckich. 0 poręczenie Agencji mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wsi. W zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie uprawnia do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Ubiegając się o uzyskanie poręczenia Agencji należy w oddziale banku współpracującego z Agencją przedłożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o udzielenie poręczenia przez ARiMR na wzorze określonym przez ARiMR,dokumenty świadczące o dochodach w rodzinie,
 • zaświadczenie z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi,
 • zaświadczenie z gminnego ośrodka pomocy społecznej o wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, kwalifikującego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (dla studentów ubiegających się o poręczenie Agencji w wys. 100%).
W zakresie udzielania poręczeń ARiMR zawarła urnowy o współpracy z dwoma bankami:

 • Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.,
 • Bankiem Zachodnim WBK S.A.
Informacja opracowana na podstawie strony internetowej MEiN