Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na wniosek złożony przez studenta w dziekanacie.

Stypendium to może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. O przyznanie stypedium student może się ubiegać nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. O stypendium to może się ubiegać również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił określone kryteria na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów składają ci studenci, którzy za ostatnie dwa semestry uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,40 i uzyskali bezwarunkową rejestrację na semestr kolejny.

Średnią ocen należy obliczyć na podstawie wszystkich ocen z uzyskanych zaliczeń i egzaminów (również oceny niedostateczne) za dwa ostatnie semestry łącznie, do dwóch miejsc po przecinku. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, stypendium rektora może otrzymać nie więcej niż 10% studentów danego kierunku w Uczelni. W związku z powyższym, stypendia rektora dla najlepszych studentów będą przyznawane na poszczególnych wydziałach i kierunkach wg rankingu ocen, poczynając od najwyższych średnich do wyczerpania środków przyznanych na ten cel, bez możliwości ich przekroczenia.

Określenie wysokości stypendiów oraz ogłoszenie list studentów, którym je przyznano nastąpi w październiku / listopadzie po przeprowadzeniu bilansu funduszu pomocy materialnej, która nastąpi po złożeniu wniosków.

Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem:
  • 15 października (w semestrze zimowym), 
  • 15 marca (w semestrze letnim). 
Po tym terminie stypendium może być przyznane od miesiąca następnego w którym został złożony wniosek, jeżeli środki przeznaczone na ten cel nie zostały jeszcze rozdysponowane .