Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

ZAPOMOGI

Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to przysługuje, jeśli trudna sytuacja jest spowodowana zdarzeniem losowym, a nie jedynie trudną sytuacją materialną - w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne. Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny studenta, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i in., na skutek, których student znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Wniosek o zapomogę powinien być udokumentowany zaświadczeniami właściwych instytucji i urzędów potwierdzających okoliczności opisane we wniosku. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i może być przyznana studentowi dwa razy w roku akademickim.