Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

BHP i ochrona środowiska

Adresaci studiów
Studia są przeznaczone dla osób pracujących w służbach BHP i jednocześnie zajmujących się problematyką ochrony środowiska w zakładach pracy lub chcących przygotować się do pracy w takim charakterze, a także wykładowców w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy oraz wybranych aspektów ochrony środowiska.
Wymagane wykształcenie wyższe (inż., mgr inż., licencjat).

Cel studiów
Celem studiów podyplomowych jest między innymi pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie:
  • Identyfikacji zagrożeń zawodowych fizycznych, chemicznych, biologicznych i psychofizycznych występujących w środowisku pracy;
  • Oceny ryzyka zawodowego;
  • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy;
  • Dokumentacja problematyki BHP;
  • Organizowanie szkoleń pracowniczych;
  • Współdziałania w ochronie środowiska naturalnego, współuczestniczenia w działalności mającej na celu ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska związanych z procesami pracy.
  • Oceny stanu oraz przedstawiania jakościowych i ilościowych sprawozdań związanych z przestrzeganiem zasad BHP w przedsiębiorstwach;
  • Zapoznanie z problematyką utylizacji odpadów;
  • Zapoznanie z problematyką ochrony powietrza;
  • Zapoznanie z problematyką gospodarki wodno – ściekowej.
Studia dają uprawnienia do zajmowania stanowisk w  służbie BHP w zakładzie pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi służb BHP, wykonywania zadań służby BHP, prowadzenia szkoleń BHP w ramach zakładów pracy lub własnej działalności gospodarczej. Studia dają podstawy teoretyczne i umiejętności do zajmowania się problematyką ochrony środowiska w zakładach pracy.

Sposób organizacji zajęć
Zajęcia są prowadzone w formie wykładów ćwiczeń, ćwiczeń terenowych przez trzy semestry. 

Forma ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych programem i obrona pracy dyplomowej o tematyce związanej z problematyką studiów.

Organizator studiów
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Logistyki
26-600 Radom, ul. Zubrzyckiego 6
tel. 48 383 11 50 do 55 w. 14

Szczegółowych informacji udziela Dziekanat Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Logistyki
tel. 48 383 11 50 do 55 w. 14
inż. Elżbieta Łyczak