Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

Specjalista do spraw gospodarowania odpadami

Adresaci studiów
Specjalista w zakresie gospodarki odpadami jest pracownikiem instytucji, zajmującej się szeroko pojętą ochroną środowiska, lub przedsiębiorstwa generującego komunalne, przemysłowe, niebezpieczne odpady. Odpowiada za opracowywanie metod zbierania, transportu i sortowania odpadów, metod ich przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania.

Cel studiów
Absolwent studiów podyplomowych tej specjalności posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji zadań zawodowych związanych z utylizacją odpadów komunalnych w spalarniach, kompostowniach, na składowiskach odpadów. Może znaleźć zatrudnienie także w zakładach usług komunalnych, stacjach demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładach przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w firmach posiadających instalacje do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (medycznych, weterynaryjnych, zużytych baterii i akumulatorów, olejów odpadowych, odpadów zawierających azbest i innych).

Specjalistów z dziedziny gospodarowania odpadami chętnie zatrudniają w urzędy administracji samorządowej. Zajmują się oni wydawaniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów, ich magazynowanie, przetwarzanie, a także wydawaniem decyzji w zakresie wielu innych procesów objętych ustawami: Prawo ochrony środowiska, Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r., Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1.07.2011 r. i innych aktów prawnych regulujących powyższe zagadnienia. Specjalista przyjmuje wnioski interesantów i udziela szczegółowych informacji w sprawach dla nich niejasnych.

Najważniejszym warunkiem rozpoczęcia studiów podyplomowych w zakresie „Specjalista do spraw gospodarowania odpadami” jest ukończenie studiów wyższych na kierunku ochrona środowiska lub inżynieria środowiska.

Sposób organizacji zajęć
Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, ćwiczeń terenowych w zakładach utylizacji odpadów, oczyszczalniach ścieków, składowiskach odpadów.

Forma ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie wszystkich zaliczeń i egzaminów przewidzianych programem studiów oraz obrona pracy dyplomowej.

Organizator studiów
Wydział Ochrony Środowiska 
26-600 Radom, ul. Zubrzyckiego 6
tel. 48 383 11 50 do 55 w. 16

Szczegółowych informacji udziela Dziekanat Wydziału Ochrony Środowiska
tel. 48 383 11 50 do 55 w. 16
mgr Magdalena Kosiec