Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

Zarządzanie kryzysowe

Adresaci studiów
Studia są przeznaczone dla osób pragnących posiąść wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania kryzysowego oraz wiedzę z zakresu menedżerów bezpieczeństwa. Dotyczy to przede wszystkim do pracowników instytucji oraz wydziałów urzędów wojewódzkich i powiatowych bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
Wymagane wykształcenie wyższe (inż., mgr inż., licencjat).

Cel studiów
Celem studiów podyplomowych jest między innymi pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie:
  • Analizy zagrożeń w miejscu pracy i zagrożeń dla bezpieczeństwa społecznego.
  • Problematyki zarządzania sytuacjami kryzysowymi wywołanymi klęskami żywiołowymi oraz poważnymi awariami technicznymi.
  • Faz zarządzania kryzysowego.
  • Problematyki udzielania pierwszej pomocy oraz podstawy ratownictwa medycznego.
  • Działań ratowniczych w przypadku awarii technicznych oraz klęsk żywiołowych.
  • Stosowania środków ochronnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zawodowego.
  • Problematyki komunikacji społecznej w sytuacjach kryzysowych.
  • Psychofizjologii zachowań w sytuacjach kryzysowych.
  • Problematyki ochrony ludności na obszarach objętych wydarzeniami kryzysowymi.
  • Problematyki działania centrów i sztabów kryzysowych.

Sposób organizacji zajęć
Zajęcia są prowadzone w formie wykładów ćwiczeń, ćwiczeń terenowych przez dwa semestry. Na realizację programu studiów przewiduje się 235 godzin.

Forma ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych programem i obrona pracy dyplomowej o tematyce związanej z problematyką studiów.

Organizator studiów
Wydział Ochrony Środowiska 
26-600 Radom, ul. Zubrzyckiego 6
tel. 48 383 11 50 do 55 w. 16

Szczegółowych informacji udziela Dziekanat Wydziału Ochrony Środowiska
tel. 48 383 11 50 do 55 w. 16
mgr Magdalena Kosiec