Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

Zarządzanie gospodarstwem agrotyrystycznym

Adresaci studiów

Studia adresowane są do prowadzących gospodarstwa agroturystyczne lub zamierzają podjąć tę działalność oraz pracowników branży turystycznej, pracowników administracji samorządowej i innych chcących uzyskać lub podnieść kwalifikacje.

Wymagane wykształcenie wyższe (inż., mgr inż., licencjat). 


Cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z praktyczną wiedzą o tworzeniu i prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego. Uczestnicy zdobędą kwalifikacje niezbędne do kreowania oraz rozwoju agroturystyki w gminie, powiecie, regionie.

Poznają znaczenie środowiskowych walorów wypoczynkowych będących atutem agroturystyki. Uzyskają wiedzę z zakresu przepisów prawnych związanych z organizacją kwater, rynku usług agroturystycznych, bazy materialnej, a także dotyczą organizacji agroturystyki w Polsce i zarządzania pracą gospodarstwa agroturystycznego.

Po ukończeniu studiów dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom słuchacze będą przygotowani w pełni do obsługi gospodarstwa agroturystycznego.


Sposób organizacji zajęć

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i konwersatoriów w ilości 240 godzin (2 semestry) i zajęć warsztatowych.


Forma ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych programem i obrona pracy dyplomowej o tematyce związanej z problematyką studiów.


Organizator studiów

Wydział Turystyki i Rekreacji

26-600 Radom, ul. Zubrzyckiego 6

tel. 48 383 11 50 do 55 w. 13


Szczegółowych informacji udziela Dziekanat Wydziału Turystyki i Rekreacji

tel. 48 383 11 50 do 55 w. 13

mgr inż. Anna Jaworska