Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

Ekologiczne uwarunkowania ochrony środowiska

Adresaci studiów
Studia przeznaczone są dla:
  • Nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach średnich i policealnych z zakresu turystyki, hotelarstwa, gastronomii, rekreacji itp., którzy są zobowiązani ustawowo do podnoszenia kwalifikacji fachowych, uzupełniania i aktualizacji wiedzy z zakresu prowadzonych zajęć praktycznych i teoretycznych. Studia pozwalają uzyskać kwalifikacje z zakresu przygotowania do nauki przedmiotów zawodowych w szkołach turystycznych – hotelarskich, gastronomicznych, obsługi ruchu turystycznego itp...
  • Pracowników administracji państwowej i samorządowej zatrudnionych na wszystkich szczeblach a w szczególności nadzorujących problematykę turystyki, hotelarstwa, gastronomii i rekreacji w gminie, powiecie, województwie, w organizacjach społecznych, związkach i klubach sportowych itp. Jest to szczególnie ważne dla administracji samorządowej, która przejęła wdrażanie i realizację ustawy o usługach turystycznych na swoim terenie nadzorując biura podróży, bazę noclegową, kategoryzacje hoteli, przewodnictwo i pilotaż.
  • Kadry menedżerskiej, pracowników gospodarki turystycznej, biur podróży, hoteli, ośrodków wypoczynkowych, kadry lokalnych i regionalnych ośrodków informacji turystycznej, pracowników obsługujących ruch turystyczny. Są to także studia dla pracowników służb socjalnych realizujących program turystyczno wypoczynkowy dla pracowników, dzieci i młodzieży w zakładach pracy itp. Studia te przeznaczone są również dla planujących podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej z zakresu usług turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych oraz chcących pracować przy obsłudze EURO 2012.

Sposób organizacji zajęć
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i konwersatoriów w ilości 240 godzin (2 semestry) i zajęć warsztatowych.

Forma ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych programem i obrona pracy dyplomowej o tematyce związanej z problematyką studiów.

Organizator studiów
Wydział Ochrony Środowiska 
26-600 Radom, ul. Zubrzyckiego 6
tel. 48 383 11 50 do 55 w. 16

Szczegółowych informacji udziela Dziekanat Wydziału Ochrony Środowiska
tel. 48 383 11 50 do 55 w. 16
mgr Magdalena Kosiec