Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

Turystyka na obszarach chronionych i leśnych

Adresaci studiów
Studia adresowane są do osób pracujących w parkach narodowych, krajobrazowych, regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, nadleśnictwach, jednostkach działających na rzecz turystyki i rekreacji, biurach podróży, centrach edukacji ekologicznej, samorządach i organizacjach pozarządowych pragnących pogłębić wiedzę w zakresie zagospodarowania turystycznego, funkcjonowania i organizowania turystyki na terenach chronionych i leśnych.
Wymagane wykształcenie wyższe (inż., mgr inż., licencjat). 

Cel studiów
Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy i umiejętności m.in. w zakresie:
  • środowiska społecznego terenów chronionych
  • zasad i uwarunkowań więzi lokalnej tworzącej kapitał społeczny
  • środowiska geograficznego terenów chronionych i leśnych oraz ich walorów turystycznych
  • prowadzenia marketingu, promocji i informacji turystycznej
  • zasad obsługi ruchu turystycznego na zagospodarowanych turystycznie obszarach chronionych i  leśnych
  • edukacyjnych aspektów turystyki w wybranych krajach europejskich
  • zasad zagospodarowania turystycznego
  • prawnych uwarunkowań działalności organizatorów turystyki
W ramach ćwiczeń terenowych słuchacze zapoznają się z zagospodarowaniem turystycznym, zagrożeniami ze strony turystyki oraz możliwościami wykorzystania walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych wybranych terenów chronionych i leśnych m.in. Kozienickiego Parku Krajobrazowego, Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Kozienicka, Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Po ukończeniu studiów słuchacze uzyskają podniesienie kwalifikacji fachowych i uaktualnią posiadaną wiedzę. Będą m.in. przygotowani do identyfikacji walorów turystycznych obszarów chronionych i leśnych, określania sposobów ich zagospodarowania turystycznego i dobory obiektów oraz urządzeń przyjaznych dla środowiska przyrodniczego, a także obsługi ruchu turystycznego na tych terenach i efektywnych sposób komunikowania, mediacji i rozwiązywania konfliktów.

Sposób organizacji zajęć
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i konwersatoriów w ilości 240 godzin (2 semestry).

Forma ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych programem i obrona pracy dyplomowej o tematyce związanej z problematyką studiów.

Organizator studiów
Wydział Turystyki i Rekreacji
26-600 Radom, ul. Zubrzyckiego 6
tel. 48 383 11 50 do 55 w. 13

Szczegółowych informacji udziela Dziekanat Wydziału Turystyki i Rekreacji
tel. 48 383 11 50 do 55 w. 13
mgr inż. Anna Jaworska