Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

Odnawialne źródła energii

Cel studiów
Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu:
  • korzyści dla środowiska naturalnego z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
  • kosztów konwersji energii z OZE i ekonomicznych uwarunkowań ich wykorzystywania,
  • pozyskiwania środków finansowych na inwestycje dotyczące OZE,
  • monitorowania OZE,
  • eksploatacji maszyn i urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
Umiejętności absolwenta pozwolą mu na:
  • ocenę i analizę opłacalności inwestycji dotyczących OZE,
  • dobór odpowiednich źródeł energii odnawialnej do analizowanego obiektu,
  • dobór technologii konwersji tej energii,
  • zarządzanie realizacją i eksploatacją inwestycji dotyczących OZE.

Sposób organizacji zajęć
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i konwersatoriów w ilości 258 godzin (2 semestry) i zajęć warsztatowych.

Forma ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych programem i obrona pracy dyplomowej o tematyce związanej z problematyką studiów.

Organizator studiów
Wydział Ochrony Środowiska 
26-600 Radom, ul. Zubrzyckiego 6
tel. 48 383 11 50 do 55 w. 16

Szczegółowych informacji udziela Dziekanat Wydziału Ochrony Środowiska
tel. 48 383 11 50 do 55 w. 16
mgr Magdalena Kosiec